حسابرسی

حسابرسی مستقل و قانونی


بررسی صحت اسناد و مدارک ثبت شده در پایان سال مالی و تایید آن جهت ارائه صورت های مالی شرکت به مدیران ، بانکها (دریافت وام) و ثبت گزارش حسابرسی در سامانه سحر

حسابرسی داخلی


نظارت ، کنترل داخلی اسناد و مدارک ثبت شده توسط حسابدار و تایید آن در طول سال مالی بابت صحت اطلاعات دریافتی توسط مدیران شرکت

مجموعه مالی نفیس محلات جهت رفع اختلافات مالی بین شرکاء (اشخاص حقیقی و حقوقی) در راستای حل و فصل آن مشاوره های لازم را دراختیار اشخاص قرار می دهد